You need to enable javaScript to run this app.

Sambutan Kepala Sekolah

Alhamdulillah puji serta syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Ghoffur, Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu disampaikan kepada junjungan umat beriman, pemberi syafaat bagi kita sekalian, Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan sholawat juga sampai kepada para keluarga Rasul kita yang mulia, para sahabat-sahabatnya yang setia, serta mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga Yaumil Akhir, Amin ya Mujibassa'ilin.